Geodetické práce


• geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie

• geometrické plány na oddelenie pozemku

• geometrické plány na zriadenie vecného bremena

• geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby

• geometrické plány na kolaudáciu

• vytýčenie hraníc pozemkov

• zameranie stavieb

• geodetické práce v stavebníctve

• polohopisné a výškopisné zameranie

• predrealizačné a porealizačné merania

• návrh a realizácia vytyčovacích sietí

• vytýčenie stavebných objektov


  www.sgt.sk

tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-