Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát budovy je jedným zo spôsobov ako znížiť energetickú náročnosť spojenú
s užívaním budovy.
Podľa kategórie budov pozostáva zo 4 základných profesií:

•tepelná ochrana ochrana stavebných konštrukcií a budov
•vykurovanie a príprava teplej vody
•nútené vetranie a chladenie
•osvetlenie

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby oprávnenie na výkon tejto činnosti
Vypracovanie energetického certifikátu začína obhliadkou skutočného stavu objektu.
Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov.

Pre ktoré budovy je energetická certifikácia povinná?
Vyhláška č.311/2009 Z. z. definuje následné kategórie budov pre ktoré je energetická certifikácia povinná:

•rodinné domy
•bytové domy
•administratívne budovy
•budovy škôl a školských zariadení
•budovy nemocníc
•budovy hotelov a reštaurácií
•športové haly a iné budovy určené na šport
•budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
•ostatné budovy - polyfunkčné (podľa charakteru polyfunkcie)

Energetický certifikát je potrebné vystaviť pri:

•kolaudácia novostavby
•významná obnova existujúcej budovy
•predaj budovy
•prenájom budovy

Povinnosti vlastníkov budov v súvislosti s energetickou certifikáciou
Vlastník budovy je povinný

•uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti,
•pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikáté novému vlastníkovi,
•pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi,
•umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom,
tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-