Stavebná fyzika

Posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií:

Základné funkčné požiadavky na fragmenty stavebných konštrukcií z pohľadu tepelnej ochrany budov definuje STN 730540 (2002). Táto norma definuje metodiku výpočtu a hodnotenia.
Medzi základné požiadavky platné predovšetkým pre zimné obdobie patria:

Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor stavebnej konštrukcie
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom vobdobí a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových (občianskej výstavby) budov s relatívnou vlhkosťou RHi <= 80% taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka

U <= Un, resp. R >= Rn

Kde hodnoty s indexom N sú definované v tabuľkách č.3, 4 a STN 730540-2 (2002)

Tepelno-technické posúdenie stavebných detailov:

Stavebné konštrukcie s relatívnou vlhkosťou vzduchu RHi < príp. = 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu T,
vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje vytvorenie vhodných podmienok pre rast plesní

Ti > prípadne = Tsi,N = Tsi,80 + deltaTsi

pozn.: norma používa pre označenie teploty grécke písmeno Theta (°C)

kde

Tsi,80 je kritická povrchová teplota pre rast plesní ktorá je definovaná v tabuľke č.8 STN 730540-3 (2002)
deltaTsi je bezpečnostná prirážka zohľadňujúci režim vykurovania budovy podľa tabuľky č.1 STN 730540-2 (2002)

Vzduchová nepriezvučnosť:

Vlastnosť konštrukcie zvukovo izolovať dve susedné miestnosti z hľadiska zvuku prenášajúceho sa vzduchom sa nazýva vzduchová nepriezvučnosť.
Základné pravidlo
Čím je hodnota vzduchovej nepriezvučnosti vyššia, tím lepšie!

Vážená laboratórna  nepriezvučnoať Rw (dB)
Merané v laboratóriu na stene s predpísanou veľkosťou konštrukcie.

Vážená stavebná nepriezvučnosť R'w (dB)
Merané na konkrétnej stavebnej konštrukcii na stavbe. Z dôvodu rozdielnosti podmienok pre meranie vplyv bočných ciest)
na stavbe a v laboratóriu je stavebná nepriezvučnosť vždy horšia.

Pre stavebnú nepriezvučnosť R'w platí vzťah R'w=Rw - k (dB), kde k je korekcia závislá na vedľajších cestách šírenia zvuku. (Pre bežné konštrukcie k=2 - 3 dB, pre zložené konštrukcie sa doporučuje určiť individuálne so znalosťami okolia a bočných ciet).

Základnou hodnotiacou normou je STN 73 0532, ktorá má názov "Akustika - Hodnotenie zvukovej izolácie  stavebných konštrukcií a v budovách - Požiadavky pre stavebnú nepriezvučnosť stien R'w (dB)."

Kroková nepriezvučnosť:

Jedným z akustických deskriptorov opisujúcich zvukovoizolačné vlastnosti stropnej konštrukcie je kroková nepriezvučnosť. Je to schopnosť konštrukcie tlmiť tzv. krokový hluk spôsobený priamym kontaktom zdroja zvuku s konštrukciou. Mechanické impulzy vyvolávajú v konštrukcii ohybové vlny, ktoré sa z miesta vzniku šíria rôznou rýchlosťou a konštrukciu uvádzajú do difúzneho chvenia. V dôsledku toho konštrukcia
v chránenom priestore prenáša krokový zvuk, ktorý patrí do oblasti chvenia (od 20 Hz vyššie).
Horizontálne deliace konštrukcie, t. j. stropné konštrukcie vrátane podlahy, prípadne podhľadu, môžeme označiť za jeden z rozhodujúcich prvkov zabezpečujúcich akustickú pohodu v interiéri budovy. V prípade podhodnotenia jej akustických parametrov sú následky zlého návrhu neskôr riešiteľné len ťažko a s nemalými finančnými nákladmi. Pri komplexnom hodnotení o akustických parametroch vodorovného deliaceho prvku rozhoduje predovšetkým typ nosnej stropnej konštrukcie, typ podlahovej konštrukcie (podhľadu) a nášľapnej vrstvy.

Čas dozvuku:

Čas dozvuku, ktorý v podstate udáva v sekundách, ako dlho ešte bude doznievať vyslaný zvuk po jeho vypnutí.

Pri návrhu riešení je nutné postupovať takto:

• Formulovať požiadavku na čas dozvuku - táto požiadavka môže vychádzať zo špecifických technických podmienok, tzn. z požiadavky investora alebo ako výsledok iného technického riešenia, prípadne priamo z hodnôt uvedených v norme.
• Zhromaždiť informácie o priestore, tzn. jeho objem prípadne počet divákov a účinkujúcich a obsadenosť, následne potom veľkosti a akustické charakteristiky - hodnoty zvukovej pohltivosti aw alebo akusticky účinné plochy A - pre jednotlivé použité materiály a konštrukcie. Zistené hodnoty sú vložené ako vstupné dáta do výpočtu.
tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-