Tepelno-technické posúdenie budov


STN 730540 (2002) kladie na novostavby aj obnovované budovy požiadavku aby vypočítaná potreba tepla na vykurovanie bola rovná alebo nižšia ako požadovaná hodnota.
Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla na vykurovanie

E1<= E1N (kWh/m3.rok) alebo E2 <=E2N (kWh/m2.rok)

Kde hodnoty s indexom N sú definované v tabuľke č.8 STN 730540-2 (2002).
tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-