Energetický audit budov

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie).

• Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú
k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie.
• Energetický audit môže byť vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka).
• Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvý krát v lehote podľa nižšie uvedenej tabuľky alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky. Inak je energetický audit dobrovoľný.
Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov.


tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-